O nama

Sportsko ribolovno udruženje ,,Riba,, Bijeljina je udruženje građana koje objedinjuje i organizuje aktivnosti svih sportskih ribolovaca sa teritorije Grada Bijeljine.

Udruženje je od svog osnivanja član Sportskog ribolovnog saveza Republike Srpske i Sportskog ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine. Rad našeg udruženja se odvija u skaldu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o ribarstvu Republike Srpske i  Zakonom o sportu.  Svoje aktivnosti udruženje realizuje u skladu sa osnovnim ciljevima, Statutom udruženja, Programom korištenja ribarskog područja, Programom rada i Godišnjim planom.

Granice ribolovnog područja koje pokriva naše udruženje čine:

  • Rijeka Sava, istovremeno granica sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom, upravno na maticu od desne obale, do granice opštine Bijeljina sa područjem Brčko Distrikta nizvodno od ušća rijeke Drine upravno na maticu, od km 212 do km 177, ukupno 35 km, sa pripadajućim pritokama.
  • Rijeka Drina, ribolovna voda istovremeno državna granica sa Republikom Srbijom upravno na maticu od lijeve obale, od lokaliteta zvanog ,,Panjik,, km 31+00 kod naseljenog mjesta Janja nizvodno do ušća u Savu km 00
  • Kanal Drina – Dašnica – veza Glavni obodni kanal – Sava, od mosta u naseljenom mjestu Patkovača na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik nizvodno do ušća u Savu.
  • Obodni kanali: Glavni obodni kanal, Majevički obodni kanal i Selište
  • Vještački uređeno jezero ,,5 jezera,,
  • Potoci, kanali hidomelioricanog sistema,vještačke bare i starače na ovom području u kojima žive ribe.

Ribarsko područje se koristi za sportski i turistički ribolov, što podrazumijeva izlov ribe radi razvijanja rekreativne i sportske aktivnosti građana.

Aktivnosti udruženja

Ribolovne dozvole

Poribljavanje

Ribočuvarska služba

Takmičenja

Akcije

Scroll to top

RIBOLOVNE DOZVOLE

 

 

Sportsko ribolovno udruženje Riba je sklapanjem Ugovora o upravljanju ribolovnom zonom sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske ovlašteno da na području koje pokriva vrši prodaju ribolovnih dozvola za sportski ribolov.

 

Odluku o visini naknade (cijenama dozvola) po kategorijama donosi Vlada Republike Srpske.

 

 

 

PORIBLJAVANJE

 

Jedna od obaveznih aktivnosti udruženja koja proističe iz odredbi Zakona o ribarstvu i Ugovora o upravljanju ribolovnom zonom koje udruženje sklapa sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske je redovno godišnje poribljavanje ribolovnih voda kojima upravljamo.

Naše udruženje ovu aktivnost sprovodi kontinuirano i u skladu sa propisima uz obavezno uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti mlađi kojom poribljavamo naše ribolovne vode.

 

RIBOČUVARSKA SLUŽBA

 

Naše udruženje u sklopu ribočuvarske službe ima dva stalno zaposlena ribočuvara koji su za posao ribočuvara kvalifikovani polaganjem ribočuvarskih ispita i ispita za upravljanje plovilima.

Pored stalno zaposlenih ribočuvara udruženje ima i nekoliko ribočuvara volontera koji takođe imaju položene ribočuvarske ispite.

Ribočuvarska služba je opremljena vozilima – službenim automobilima i čamcima kao i svom potrebnom ličnom opremom za ribočuvare.

Redovnim kontrolama ribočuvarska služba preduzima sve raspoložive mjere u sprečavanju krivolova.

 

 

Ribočuvari


Rosić Mišo

Ribočuvar

Broj ribočuvarske značke: 062

Serijski broj: 062

 


Simeunović Sreten

Ribočuvar

Broj ribočuvarske značke: 082

Serijski broj: 082

 


Drobić Dalibor

Ribočuvar volonter

Broj ribočuvarske značke: 020

Serijski broj: 020

 


Jović Siniša

Ribočuvar volonter

Broj ribočuvarske značke: 019

Serijski broj: 019

 


 

TAKMIČENJA

Naše udruženje organizuje takmičenja po kategorijama u okviru društva. Pored ovih takmičenja članovi našeg udruženja učestvuju u takmičenjima koje organizju druga društva .

 

 

 

 

AKCIJE

Pored redovnih aktivnosti udruženja koje prositiču iz odredbi Zakona o ribarstvu naše udruženje kontinuirano sprovodi akcije u cilju propagiranja ribolovnog sporta, očuvanja ribljeg fonda i prirode uopšte kao i akcije humanitarnog karaktera.

Neke od redovnih akcija našeg udruženja su :

- Akcija čišćenja priobalja povodom Gradske akcija April mjesec čistoće
- Akcija promovisanja zaštite voda povodom Svjestskog dana voda
- Akcija Pecanjem protiv droge kojom se u osnovnim školama održavaju predavanja
- Humanitarna akcija pripreme obroka za korisnike Narodne kuhinje
- Akcija spaljivanja oduzetog pribora korištenog u krivolovu